OFFSETUJEME CO₂


Dubová alej - Křenek

Dubová alej - Křenek

Celkem CO2:82,0 t CO2
Hodnota projektu:38 329 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:467,43 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Základní popis území

Řešené území se nachází v obci Křenek, v katastrálním území Křenek. Lokalitu tvoří volný pruh pozemku p.č. 635/1 k.ú. Křenek, při místní komunikaci, která slouží jako alternativní spojení obce s hlavní silnicí na Mělník a je využívána převážně rekreačně (přístup ke koupání v pískovnách, cyklostezka). Z jedné strany pozemku se nachází orná půda a pomocné pozemky pro zahradnictví, na druhé straně komunikace leží poměrně rozsáhlé vodní plochy po těžbě písku podél Hlavenského potoka s pobřežními porosty.

Výsadba se týká úseku od hranice obce (po vynechání průjezdu pro zemědělskou techniku) k hranici stromových porostů, tj. cca 220m délky, šířka pruhu určeného k výsadbě je kolísá cca 4 – 8m.

V současné době je pozemek holý, bez dřevinných porostů. Lokalita se nachází v nízko položeném rovinatém území (cca 170 m.n.m) v oblasti štěrkopískových náplavů širší nivy Labe.

Specifikace výsadby

Volný pruh podél komunikace bude osázen dubem letním (Quercus robur), což je druh v místě geograficky i stanovištně vysoce vhodný – v oblasti by bez lidské činnosti byly lužní lesy včetně biotopu tvrdého luhu, jehož je dub letní dominující dřevinou, převažující vegetační formací. V současné době je většina území v okolí přeměněna na ornou půdu a zbylé lesní porosty tvoří převážně lesnické výsadby borovice lesní (Pinus sylvestris).

Realizací záměru lze očekávat výrazný přínos pro posílení biodiverzity v rámci lokality a zvýšení ekosystémové diverzity v širším měřítku. Dále vzhledem k dlouhověkosti dubu letního lze očekávat níže uvedené efekty postupně dlouhodobě (v řádu staletí).

Bude ozeleňována linie vedoucí podél hranice pozemku. Plocha pod výsadbami bude nadále zatravněna za účelem protierozní funkce. Zatravnění není součástí tohoto projektu. Plánuje se liniová výsadba stromů ve sponu 12 m v délce 200 m s mezerou v OP elektrovodu v šíři odpovídající ochrannému pásmu.

 

Výsadba se uskutečnila 8. 12. 2019. 

Fotografie z výsadby jsou zde: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/5928048

Investor: Obec Křenek

Rok realizace: 2019

Poloha: 50° 14' 2.7269"N, 14° 38' 11.7892"E