OFFSETUJEME CO₂


Javorové stromořadí podél cesty do Polerad

Javorové stromořadí podél cesty do Polerad

Celkem CO2:85,0 t CO2
Hodnota projektu:31 384 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:369,22 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

Popis území

Polerady jsou malá obec (cca 280 obyv.), která usiluje o zlepšování prostředí pro život v obci. Dlouhodobým záměrem, k němuž tento projekt přispívá, je aktivně se podílet na zlepšování životního prostředí v bezprostředním okolí za účasti širší veřejnosti.

V katastrálním území obce Polerady jakož i v navazujícím okolí je kritický nedostatek stromů, vzrostlá zeleň zaujímá méně než 3 % plochy území – krajině dominuje zemědělská půda. To způsobuje snížení počtu živočišných i rostlinných druhů žijících v naší lokalitě, dále dochází k půdní erozi vzhledem k nedostatečné zádržnosti vody v půdě.

Proto jsme v minulých letech začali s vlastní výsadbou stromů a naším cílem je postupně vysázet stromořadí kolem všech příjezdových cest do obce. Území, kde dojde k  výsadbě, se nachází podél místní silnice Polerady-Mratín, na parc. č. 420 v k.ú. Polerady, okres Praha – východ.

Specifikace výsadby

Samotná výsadba je tvořena javory mléči, které lemují obě strany cesty. Jedná se celkem o 28 stromů, vybrané stromy jsou dlouhověké a původní rostliny s nízkými nároky na údržbu. Stromořadí využívá volný travnatý pás podél silnice, vzdálenost mezi stromy je 20 metrů, aby měly ve vyšším věku dostatečný prostor pro další růst.

Nákup, doprava a výsadba stromů bude provedena svépomocí občany obce. Nižší cena na 1 tunu CO2 je dosažena také díky využití menších sazenic, které jsou pro danou lokalitu vhodnější.

Následná péče bude zajištěna občany obce, zejména členy včelařské organizace Brandýsko. Dále je zajištěna podpora i od místních zemědělců zejména pro dodávku vody.

Výsadba projektu proběhla 9. listopadu 2019. 

Fotografie z výsadby jsou umístěny zde: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/5928048

Investor: Obec Polerady

Rok realizace: 2019

Doba trvání: 70 let

Poloha: 50° 12' 10.8000"N, 14° 35' 16.5120"E