OFFSETUJEME CO₂


Rozšíření stoletého stromořadí v obci Rybníky

Rozšíření stoletého stromořadí v obci Rybníky

Celkem CO2:144,0 t CO2
Hodnota projektu:79 905 CZK
Zbývá k financování: 0 CZK
Cena za 1 tunu CO2:554,90 CZK/t CO2
Realizovaný projekt

ZÁKLADNÍ POPIS ÚZEMÍ


Řešené území se nachází v malé obci Rybníky (okres Příbram, Středočeský kraj), na pozemku č. 408, k.ú. Rybníky. Tento pozemek ve vlastnictví obce je situován v okrajové části obce Rybníky, podél místní komunikace, která je hojně užívaná občany i turisty při procházkách do nedalekého lesa. Výsadbový projekt navazuje na úsek cesty vedoucí zástavbou obce, která je osázena stoletými lípami. Tato alej byla vysazena v roce 1919 na počest ukončení 1. světové války. V této lokalitě byl také již realizován menší offsetový projekt v roce 2017.

Výsadba a dosadba se týká úseku od hranice souvislé zástavby obce do volné krajiny a zahrnuje prostor při místní komunikaci od dětského hřiště směrem k evangelickému hřbitovu v délce 230 metrů. Naprostá většina obyvatel užívá příslušnou komunikaci, podél které bychom rádi alej vysadili, pro vycházky do blízkého lesa.

SPECIFIKACE VÝSADBY

V současné době se na ploše vymezené pro osázení dlouhověké aleje nachází bylinná vegetace, pouze sporadicky se vyskytují keřovité náletové dřeviny a několik sazenic smrků (do 2,5 m výšky), které jsou podle vyjádření dendrologů z dlouhodobé perspektivy na tomto místě nevhodné.

Plocha pozemku podél komunikace určená k výsadbě bude osázena celkem 38 dlouhověkými listnatými stromy těchto druhů a počtů: lípy (Tilia cordata) 8 kusů, ořešáky (Juglans regia) 5 kusů, duby (Quercus rubra) 8 kusů, kaštany (Aesculus hippocastanum) 5 kusů, javory (Acer campestre) 12 kusů. Výsadba stromů bude doplněna o cca 100 ks okrasných keřů (není součástí rozpočtu tohoto offsetového projektu).

Realizace záměru bude vedle odčerpávání oxidu uhličitého znamenat přínos pro posílení biodiverzity, estetické funkce v rámci lokality a také podporu ekosystémové diverzity v širším měřítku. Výsadba zeleně bude rovněž tvořit přírodní stěnu mezi průmyslovou zónou, volnou krajinou a obytnou zástavbou.

Dále vzhledem k dlouhověkosti uvedených druhů stromů lze očekávat působení uvedených efektů v rostoucí míře v dlouhodobém horizontu (optimálně po několik staletí).

Výsadba aleje se uskutečnila 16. listopadu 2019. 

Fotografie z výsadby jsou umístěny zde: https://www.zonerama.com/CI2ops/Album/5928048

Video z výsadby je zde: https://www.youtube.com/watch?v=4FBMdH3Kei0&list=PLiqSJk4U7Lc2EqlhHEGuLnZ6iuzixWi5_&index=2&t=0s

Investor: Obec Rybníky

Rok realizace: 2019

Doba trvání: 70 let

Poloha: 49° 45' 28.9508"N, 14° 12' 25.8329"E