OFFSETUJEME CO₂


Všeobecné podmínky
portálu Offsetujeme CO2

Výklad pojmů

Provozovatel – Provozovatelem internetového portálu OffsetujemeCO2.cz (dále jen „Portál“) je společnost CI2, o. p. s., se sídlem Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná, IČ: 26415585 (dále jen „Provozovatel“).

Spotřebitel – Fyzická i právnická osoba, která využije Portál a jeho prostřednictvím věnuje finanční prostředky na realizaci vybraných offsetových projektů.

Příjemce – Fyzická či právnická osoba se sídlem v České republice, která získává finanční prostředky na realizaci konkrétních offsetových prostředků.

Odborné organizace – Právnické subjekty, které napomáhají výběru, stanovení jednotkové ceny či realizaci offsetového projektu.

Uhlíková stopa – Uhlíková stopa udává množství skleníkových plynů, které jsou přímo či nepřímo uvolňovány v souvislosti s činností daného subjektu nebo s výrobou, užíváním a likvidací daného produktu. Udává se nejčastěji v hmotnostních jednotkách ekvivalentů oxidu uhličitého (CO2e).

Offsetový projekt – Jedná se o projekty, které snižují množství skleníkových plynů v atmosféře či zamezují jejich vypouštění. V současné době se v případě aktivit Provozovatele nejčastěji jedná o výsadby dlouhověkých dřevin. Do budoucna budou mezi projekty patřit i ty zaměřující se např. na budování a podporu obnovitelných zdrojů energie (např. instalace fotovoltaických panelů nebo jímání skládkových plynů obsahujících metan).

Kompenzace uhlíkové stopy – Aktivita, která prostřednictvím věnování určité finanční částky na podporu offsetového projektu, eliminuje celou či část uhlíkové stopy jednotlivce či subjektu.

Transparentní účet – Transparentní bankovní účet, kde jsou účelově vázány finanční prostředky na přípravu a realizaci ověřených offsetových projektů. Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2100848139/2010. Odkaz: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2100848139.

Pays.cz – Platební brána, prostřednictvím které jsou prováděny platební transakce. Více informací: https://www.pays.cz/.


 1. Všeobecné ustanovení

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Spotřebitelem ohledně služby, jak je vymezena níže. Na Všeobecné obchodní podmínky je Spotřebitel dostatečným způsobem před vlastní registrací upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou stanoveny obecně bez vztahu ke konkrétnímu Spotřebiteli a nediskriminačním způsobem při zachování rovného zacházení se všemi Spotřebiteli v České republice.
  2. Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek Spotřebitel vyslovuje souhlas s použitím osobních informací. Provozovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, kontaktní email, číslo účtu) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Doba uchování osobních údajů jsou dva roky, s výjimkou údajů nezbytných pro daňové a účetní účely.
 2. Zaměření Portálu

  1. Smyslem Portálu, je podpora druhého pilíře dobrovolného klimatického programu Sledujeme / Snižujeme CO2. Jedná se o realizaci offsetových projektů v České republice.
  2. Prostřednictvím Portálu se propojují zájemci o kompenzaci uhlíkové stopy (spotřebitelé) s příjemci finanční podpory na realizaci offsetových projektů.
 3. Podpora offsetových projektů

  1. Spotřebitelé mohou podpořit offsetový projekt kompenzací své uhlíkové stopy nebo její části nebo mohou darovat offset třetí osobě. Samostatnou skupinou spotřebitelů, jsou ti, kteří podporují realizaci offsetového projektu bez stanovení uhlíkové stopy.
  2. Výběr offsetového projektu je možný po vyplnění výše uhlíkové stopy, kterou chce Spotřebitel kompenzovat. U každého z nabízených offsetových projektů se Spotřebiteli zobrazí částka, která odpovídá množství kompenzované uhlíkové stopě offsetované (eliminované) vybraným offsetovým projektem.
  3. Výše daru odpovídá velikosti kompenzované uhlíkové stopy a jednotkovým nákladům vybraného offsetového projektu.
  4. Stanovení jednotkové ceny offsetového projektu – jednotková cena offsetového projektu vyjádřena v Kč na tunu CO2e je stanovována pro každý offsetový projekt zvlášť na základě odborné analýzy a ve spolupráci s Odbornými organizacemi.
  5. Přidávání offsetového projektu – vybrané offsetové projekty na Portálu jsou přidávány Provozovatelem ve spolupráci s Příjemcem a Odbornými organizacemi.
  6. Realizace offsetového projektu je možná až po získání odpovídající finanční částky a v závislosti na klimatických podmínkách (např. výsadby dlouhověkých dřevin). Ve výjimečných případech je možný přesun finančních prostředků mezi jednotlivými offsetovými projekty, a to zejména z důvodu, kdy je již nezbytná realizace a není ještě vybráno 100 % částky daného offsetového projektu. Při přesunu finančních prostředků je zohledňována jednotková cena daného projektu.
  7. Navrácení finančních prostředků získaných na realizaci offsetových projektů není až na výjimky možné.
 4. Způsob platby offsetových projektů

  1. Dar na realizaci offsetového projektu je možné zaplatit jednak prostřednictvím integrované platební brány společnosti Pays.cz s. r. o. nebo pomocí bezhotovostní platby na transparentní účet provozovatele.
  2. Platby prostřednictvím integrované platební brány Pays se řídí Obchodními podmínkami společnosti Pays.cz s. r. o. Odkaz na obchodní podmínky: https://www.pays.cz/docs/obchodni_podminky.pdf.
  3. Každá platba prostřednictvím integrované platební brány Pays je zpoplatněna dle aktuálního ceníku:
   Platební metodaPays - varianta 2 (poplatky platí kupující)
   Platební karty2 Kč + 1,6 % (obrat nad 10.000 Kč/měs.)
   Platební karty4 Kč + 2,4 % (obrat do 10.000 Kč/měs.)
   PayPal15 Kč + 4 %
   QR Platby3 Kč + 1,1 %
   Mobilní platby a SMS platby4 Kč + 12 %
  4. Poplatky integrované platební brány Pays na Portálu Offsetujeme CO2 platí kupující, tedy Spotřebitel.
  5. Z každého daru jde 85 % částky na vybraný offsetový projekt a 15 % částky využívá Provozovatel na administraci Portálu (výběr offsetových projektů, komunikace s podniky, osvěta offsetových projektů).
  6. Prostředky získané prostřednictvím integrované platební brány Pays na Portálu se ukládají na účtu Pays.cz s. r. o. a optimálně jednou za dva měsíce jsou převedeny na transparentní účet Provozovatele.
  7. Prostředky získané prostřednictvím bankovního převodu jsou ukládány přímo na transparentním účtu provozovatele.
 5. Potvrzení o platbě

  1. Spotřebitel při kompenzaci uhlíkové stopy nebo při darování finanční částky na realizaci offsetového projektu zadává osobní údaje (jméno, příjmení, email, adresa) a je přesměrován na stránku k uskutečnění platby. Po úspěšném provedení platby je Spotřebiteli vygenerováno potvrzení o platbě, které se mu zobrazí na návratové obrazovce a je mu zároveň zasláno na uvedenou emailovou adresu.
  2. V případě, že Spotřebitel zvolí způsob platby bankovním převodem, je mu potvrzení o platbě vygenerováno až po zaplacení a ručním spárování platby na Portálu v horizontu několika dní.
  3. Potvrzení o platbě je rovnou daňovým dokladem.
 6. Darování offsetu

  1. Portál umožňuje darovat offset. Jedná se o kompenzaci uhlíkové stopy nebo její části třetí osoby. Při darování se postupuje stejně jako u kompenzace své uhlíkové stopy nebo její části. Navíc Spotřebitel uvádí jméno osoby, kterou chce obdarovat.
 7. Nakládání s osobními informacemi spotřebitelů

  1. Osobní údaje spotřebitelů jsou ukládány a zpracovávány výhradně pro účely vedení účetnictvní, vystavování dokladů a spárování plateb, a pouze po dobu danou platnou legislativou (10 let).
  2. Správcem osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel dodržuje veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
  3. Spotřebitel má v souvislosti s ochranou osobních údajů následující práva:
   • Právo na informace, které je plněno právě všeobecnými podmínkami Portálu.
   • Právo na přístup - spotřebitel si může kdykoli vyžádat informace o tom, jaké jeho osobní údaje zpracováváme a proč. Informace budou dodány do 30ti dnů od ověření identity.
   • Právo na změnu osobních údajů - spotřebitel může kdykoliv uložené údaje aktualizovat.
   • Právo na výmaz (být zapomenut) - spotřebitel má právo kdykoliv požádat o vymazání veškerých osobních údajů z Portálu. Portál však musí uchovávat fakturační údaje po dobu vyžadovanou platnou legislativnou. Vymazány tedy budou všechny údaje a dokumenty, které nevyžaduje zákon, a to do 30ti dnů od podání žádosti.
  4. Jednotlivé platby (příchozí i odchozí) jsou evidovány na transparentním účtu. Jsou zaznaménány přímé platby prostřednictvím bezhotovostní platby na transparentní účet, souhrné platby z portálu Pays.cz, výdaje na realizaci offsetových projektů a výdaje na administraci portálu Provozovateli. Každý si je může prohlížet i do minulosti.
 8. Cookies

  1. Portál využívá pro ukládání mezivýpočtů cookies. Tyto cookies jsou uchovávány do dokončení platebního procesu, maximálně po dobu 7mi dnů.
  2. Portál využívá službu Google Analytics pro sledování návštěvnosti, nevyužívá ji k marketingovým účelům a cílené reklamě.